Aabv

Om oss

Brannkorpset på kirketrappa 1904 470pxÅlesund brannvesen ble etablert i 1864.  Se brosjyren Ålesund brannvesen 1864-2014, som ble laget i  forbindelse med Ålesund 150 års jubileet vårt.

 

Et velfungerende brannvesen

Et velfungerende brannvesen er av grunnleggende betydning for samfunnets evne til å kunne håndtere også ekstraordinære hendelser. I henhold til lov 14. juni 2002 nr. 20 om brann- og eksplosjonsvern skal kommunen sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

Organisering 

Ålesund brannvesen har to brannstasjoner.  Hovedbrannstasjonen ligger på Volsdalsberga, ca. 1 km. fra bysentrum. Her er brannvesenets administrasjon, forebyggende avdeling og kursvirksomhet lokalisert. Brannberedskapen på stasjonen består av et vaktlag på min. 5 personer. Brannvesenets røykdykkerverksted og feiervesenet er også lokalisert på Hovedstasjonen.

Spjelkavik stasjon ligger i Spjelkavik sentrum. Brannberedskapen på stasjonen består av et vaktlag på min. 4 personer. Brannvesenets pulververksted er også lokalisert på denne stasjonen.

Administrasjon

Administrasjonen i Ålesund brannvesen KF består av brannsjef og stab. Administrasjonen har totalt 4 årsverk. Administrasjonen koordinerer foretakets drift i samarbeid med de ulike avdelingene. Videre ivaretar administrasjonen interne oppgavene som budsjett, rekneskap, fakturabehandling, post, arkiv, personal og lønn etc.

Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen består av seksjon utrykning og seksjon kurs og opplæring, og er fordelt på de to stasjonene våre:

 • Hovedbrannstasjonen
 • Spjelkavik brannstasjon

Beredskapsavdelingen har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Brannforebyggende avdeling

Vår hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller på byens utesteder, tilsyn på kjøpesentere og bedrifter eller informasjon til byens innbyggere om hvordan de selv kan forebygge ulykker.

Brannforebyggende avdeling utfører brannforebyggende arbeid i henhold til brannlovgivningen. Det består hovedsaklig av tilsyn og informasjon.

Vi utfører tilsyn på følgende områder:

 • Tilsyn i særskilte brannobjekter  - utføres med den hyppiget regelverket beskriver. Vi benytter ulike tilsynsvarianter fra egenerklæringer til mer omfattende systemtilsyn. Definisjoner på særskilte brannobjekter er utarbeidet.
 • Tilsyn på fyringsanlegg - utføres i hht gjeldene feie- og tilsynsordning. Service-erklæringer som beskriver tjenestekvalitet er utarbeidet.

Brannforebyggende avdelinghar tre ansvarsområder:

 • Interkommunalt brannvern
  Ålesund brannvesen KF har etablert interkommunale samarbeidsavtaler med kommunene Giske, Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Sula, Haram og Hornindal.

  Arbeidsoppgavene er regulert via avtaler med den enkelte samarbeidskommune.

 • Brannforebygging i  Ålesund
  Det brannforebyggende arbeidet i Ålesund kommune utføres av personell på forebyggende avdeling.
 • Feiing
  Feiing og tilsyn på fyringsanlegg utføres av våre feier.

IUA

Sunnmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning.

Kurs og opplæring

Kursavdelingen tilbyr en rekke faste kurs innen brann og sikkerhet, og kan ved behov skreddersy kurs.  

110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund.

Styret i Ålesund brannvesen KF 

Bystyret i Ålesund kommune har valgt følgende styre for Ålesund brannvesen KF:

Medlemmer  Personlige varamedlemmer 

Monica Molvær (H), leder 

Kåre Hanken (SP)

Lars Tor Silnes (FRP), nestleder           

Solveig Basso (FRP)
Kirsti Anita Røsand (AP)                  

Gunnhild Ervik (AP)

Njål Bele (AP)

Hallgeir Reiten (FRP)


Øivind Nilsen (Ansatt)

Øystein Bjørkavåg (Ansatt)

 Styret ÅBV 2016