Aabv

Feiing

feiing på takFeiing av skorstein reduserer faren for brann og sørger for god trekk. Dette er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. Feiing skal gjøres ved behov eller minimum hvert 4. år.

Dette gjelder alle røykkanaler for oppvarming i bygninger eller rom. Hvor ofte det må feies vurderes av feieren ut i fra mengde sot i pipeløpet.

Varsel om feiing

Du vil få lapp i postkassen eller på døra noen dager før feieren kommer. Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme ved varslet feiing, må du snarest ta kontakt for å avtale ny tid her:

 • Direkte til feier via telefonnummer som står på varsellappen du har fått.
 • Brannvesenets sentralbord på tlf. 70 16 32 00
 • På mail til: brannvesenet@alesund.kommune.no

Før feieren kommer

 • Steng trekk og spjeld.
 • Steng oljekaminer og fyrkjeler
 • Finn fram husstige og sjekk at denne er i orden.
 • Skal det feies fra loft eller kjeller må feierluker være lett tilgjengelig og ha god belysning.
 • Varsle evt. Leieboere.
 • Hunder må settes i bånd.
Stiger_div047a.jpg
takbro_bilde3.jpg

Takstige

Det er huseiers ansvar å sørge for at takstigen er i forsvarlig tilstand. Huseier skal skaffe og holde takstigen i god stand, dette gjelder også annet utstyr for feieren.

  Takstigen må:

 • Være festet til bærende konstruksjon
 • Være av varlig materiale og typegodkjent
 • Ha utstigning til skorstein.  Er ikke dette mulig må det monteres gangbro/plattform.
 • Er høyden på skorstein over 1,2 meter må feieplattform/feieluke brukes.
 • Er høyden på veggen over 5 meter, må sklisikring monteres. Den monters til siden for fotenden på takstigen.

 

peisMonterer du nytt ildsted må du melde fra til kommunen ildstedet blir montert.

Bytter du ut ovnen, eller setter inn ny, er det krav om at ovnen skal være renhetsbrennende. Klerbersten- og kakkelovner produsert før 1940 er unntatt utslippskravet.

Montering av nytt ildsted er meldepliktig til brannvesenet i den kommunen ildstedet monteres. Monteres ildstedet i Ålesund kommune kan du melde fra digitalt om nytt/endring på fyringsanlegg.

Montering av ildsted

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted. Brannvesenet anbefaler å bruke en kvalifisert fagmann, slik at du kan være trygg på at ildstedet oppfyller sikkerhetskrav som skal hindre brann. Følgende krav man må ta høyde for ved montering av ildsted:

 • Følg monteringsanvisningen. Den har viktige sikkerhetskrav som må følges.
 • Generelle ildstedsregler gjelder, om ikke annet står i monteringsanvisningen.
 • Skorstein skal dimensjoners i forhold til ildstedet.
 • Nye ildsteder skal være godkjent av akkreditert selskap (f eks Sintef).

Skorstein og ildsted

Nedenfor finner du informasjon fra Feiermesterens Landsforening, klikk på linkene dersom du skal montere ildsted, rehabilitere skrostein, bygge ny skorstein mm.

Les mer om ildsted

Les mer om rehabilitering av skorstein 

Les mer om oppføring av ny skorstein


 

Feiing av pipeFeieren gjennomfører tilsyn av fyringsanlegg i din bolig. 

Tilsynet omfatter innvendig kontroll av fyringsanlegget (ildsted og skorstein). Feieren vurderer visuelt om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Verken skorstein eller ildsteder skal ha sprekker eller andre avvik (feil og mangler) som kan ha betydning for brannsikkerheten og funksjonen ved bruk.
 
Tilsynet av fyringsanlegget omfatter:
 • Om ildsted, røykkanal, skorstein og matesystemet for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.
 • Om anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

Informasjon om brannsikring

Ved tilsyn kan feieren også hjelpe med sjekk av røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsveier. Hvordan du best kan sikre boligen mot brann, og spørsmål om fyring i ovn, er også spørsmål feieren som fagmann kan svare på.

Tidlig varsling av en startende brann gir bedre muligheter til å slukke eller komme seg i sikkerhet. Nedenfor finner du mer informasjon fra Feiermesterens Landsforening om røykvarsler, slukkeutstyr og rømning.

Les mer om røykvarsler

Les mer om slukkeutstyr

Varsel om tilsyn

Før et tilsyn vil du bli varslet med lapp i postkassen. Dersom den tildelte datoen ikke passer, må du selv kontakte feieren direkte for ny avtale. Navn og mobilnr. til feieren vil stå på baksiden av denne lappen.

Før tilsyn

Før tilsyn gjennomføres må eier sørge for at feieren har tilstrekkelig adkomst. Hele fyringsanlegget (ildsted og skorstein) skal være lett tilgjengelig slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte.

Etter tilsyn

Etter gjennomført tilsyn vil huseier motta en tilsynsrapport som blir skrevet på stedet. Dersom tilsynet resulterer i fyringsforbud, vil det bli gitt muntlig informasjon om dette under tilsynet. Vedtak om fyringsforbud sendes til eier av bygget/boligen pr. brev eller e-post.

Lovhjemmel

Tilsynet er gjennomført i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr 20. § 11 første ledd bokstav h. Kravene til fyringsanlegg er nedfelt i Brann og eksplosjonsvernloven § 6 og Forebyggendeforskriften Kap. 2.
 
 
 

Mer informasjon

Kontakt

Kontaktinformasjon for feieren.

 

Emneord: Feiing